Algemene praktijkinformatie

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Samen Verloskundigen is gevestigd te Groningen en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 81528779 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is de praktijk bereikbaar op telefoonnummer 06-21368613. Ook kunt u contact opnemen per e-mail: info@samenverloskundigen.nl

Adres: Gorechtkade 2-2
9713CA Groningen

Plichten van de praktijk Samen Verloskundigen

Praktijk Samen Verloskundigen is volgens de wet AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Je gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Dit kan gebeuren door je zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Wij werken in een beveiligd online verloskundig systeem: Orfeus
 • Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Jouw rechten als betrokkene

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn. 
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier.
 • Het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit mondeling of per mail kenbaar maken aan praktijk Samen Verloskundigen. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of jouw curator of mentor).

Zwangeren app

Binnen onze praktijk werken wij met de orfeus zwanger! app. Door je hiervoor aan te melden kunnen wij je koppelen aan je dossier en is het mogelijk om ten alle tijden je eigen gegevens in te kijken. Tevens is het voor jou zichtbaar wanneer je weer een afspraak hebt bij ons.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website, de email en orfeus (ons verloskundig digitaal beveiligd dossier) worden er persoonsgegevens achtergelaten. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de zorg die je van ons ontvangt is het mogelijk dat wij de volgende gegevens verzamelen:

 • Naam, adres gegevens
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Medische gegevens
 • De naam van je zorgverzekeraar
 • De naam van je andere zorgverleners (huisarts, apotheek, andere relevante medisch specialisten)
 • Datum en tijdstip van je afspraak

Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Het aanmaken van een medisch dossier
 • Het bijhouden van het medisch dossier
 • Het inplannen van een afspraak
 • Het aanvragen en uitvoeren van bloedafname
 • Het bijhouden van door jou aangegeven wensen en voorkeuren
 • Het verlenen van goede zorg aan jou
 • Het uitvoeren van overige, aangevraagde, diensten (denk bijvoorbeeld aan bloedafname)

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou als cliënt en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

De medewerkers van Samen Verloskundigen hebben de verplichting vertrouwelijk met persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat de zorgverlener voor verstrekking van persoonsgegevens uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen:

 • Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden
 • Wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor je gezondheid of die van een derde. 

Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld bij een overdracht naar het ziekenhuis of de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt).

Uitwisseling gegevens

Wij wisselen jouw medisch dossier uit met de gynaecoloog als je vanwege een probleem in de zwangerschap, bevalling of de kraamperiode naar hen toe moet. Dit kan zijn via de polikliniek maar kan ook met spoed.

De verwijsbrief en het zwangerschapsdossier versturen wij per beveiligde mail, secure mail (zorgmail of zorgdomein).

Mocht je hier geen toestemming voor verlenen dan is het mogelijk dat de behandelend arts onvoldoende op de hoogte is van je voorgeschiedenis.

Overdracht van je dossier

Als je een nieuwe verloskundige kiest (bijvoorbeeld bij verhuizing), is het belangrijk dat deze verloskundige op de hoogte is van je medische voorgeschiedenis. Je medische geschiedenis staat in je patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat je oude verloskundige het dossier overdraagt aan je nieuwe verloskundige.  De oude verloskundige doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat  je hebt gevraagd het dossier over te dragen aan je nieuwe verloskundige.

 • Verstrekken van je dossier aan een nieuwe verloskundige 

Je medisch dossier wordt dan door ons aan je nieuwe verloskundige verzonden per secure mail.  Je kunt zelf ook een uitdraai van het originele dossier meekrijgen tijdens een controle.

 • Opvragen van je dossier bij je vorige verloskundige

Wij laten je een toestemmingsformulier ondertekenen waarin staat welke gegevens wij bij je vorige verloskundige willen opvragen.

Geboortekaartjes

Regelmatig ontvangen wij na de geboorte een geboortekaartje. Wij vinden het leuk, en merken dat onze cliënten het leuk vinden, om de geboortekaartjes op te hangen in de praktijk. Het is natuurlijk mogelijk om een deel van de informatie vermeld op de geboortekaartjes onleesbaar te maken (of ons te vragen dit te doen).

Tot slot: mocht je naar aanleiding van dit privacyreglement nog vragen en of opmerkingen hebben dan vernemen wij dit natuurlijk graag.